List Of Words With The Suffix “oi”

Are you looking for a comprehensive list of words with the suffix “-oi”? This article provides a comprehensive list of 124 words with the suffix “-oi”.

The suffix “-oi” is a common suffix in English words, often used to form nouns or adjectives. For example, the word ‘yoi’ is a noun meaning “a group of people or things”, while ‘catholicoi’ is an adjective meaning “of or pertaining to the Eastern Orthodox Church”. ‘Envoi’ is a noun meaning “a message sent with a gift or letter”, and ‘metanephroi’ is a noun meaning “a type of ancient Greek helmet”.

Subscribe to our mailing list to receive FREE exclusive content and offers!


Words in this list are arranged by common usage, so you can easily find the word you are looking for. So, if you are looking for a comprehensive list of words with the suffix “-oi”, this article is a great resource.

The words arranged in the lists below are in order of frequency of use, from left to right and down.

roi
hanoi
moi
koi
poi
toi
hoi
goi
pourquoi
borzoi
octroi
envoi
polloi
yoi
renvoi
topoi
logoi
pharmakoi
pithoi
mythoi
metanephroi
shooi
poloi
peripteroi
perioikoi
naiskoi
naoi
nomoi
oinochoi
ototoi
pakchoi
papaloi
parodoi
nabaloi
monopteroi
periboloi
peridromoi
pelasgoi
prochooi
strategoi
tallapoi
teloi
thiasoi
tholoi
thronoi
tyrsenoi
toitoi
tursenoi
witbooi
xanthochroi
xanthomelanoi
stichoi
stathmoi
prodomoi
pronaoi
psiloi
sakkoi
scyphoi
seilenoi
sigloi
signoi
synthronoi
skyphoi
songoi
stamnoi
xystoi
ainoi
catholicoi
cestoi
chytroi
cungeboi
cungevoi
cunjevoi
demiourgoi
dipnoi
dipteroi
dyspnoi
dromoi
ekoi
canephroi
canephoroi
bothroi
aithochroi
alabastoi
alaloi
amphoriskoi
anabathmoi
anargyroi
aryballoi
arioi
aristoi
askoi
auloi
baroi
adelphoi
epheboi
kouroi
krobyloi
kumbaloi
lakatoi
lecythoi
lekythoi
lenvoi
loutrophoroi
mamaloi
maskoi
melanochroi
melanoi
kottaboi
korymboi
klismoi
ephoi
epinaoi
exodoi
geomoroi
issedoi
kalathoi
kantharoi
katholikoi
keltoi
kernoi
kyathoi
kikoi
mesonephroi

Share or print this page:


More Word Lists


Spotted an error on this page? Please let us know! errors@word-lists.com.