List Of Words Ending In “is”

This list of words ending in ‘-is’ is comprehensive and includes words from a variety of sources, arranged by common usage. The words featured in this list include ‘ais’, ‘iris’, ‘lois’, ‘otis’, and ‘pis’. ‘Ais’ is a Greek prefix meaning “equal”. ‘Iris’ is a genus of flowering plants, as well as the name of the Greek goddess of the rainbow.

Subscribe to our mailing list to receive FREE exclusive content and offers!

‘Lois’ is a given name of Greek origin meaning “most desirable”. ‘Otis’ is a given name of Old German origin meaning “wealthy”. Finally, ‘pis’ is a suffix meaning “to be able to”.

The words arranged in the lists below are in order of frequency of use, from left to right and down.List Of 3-Letter Words Ending In “is”

his
gis
dis
cis
mis
vis
sis
tis
bis
nis
lis
ais
wis
xis
yis

List Of 4-Letter Words Ending In “is”

this
axis
luis
iris
isis
kris
lois
skis
ibis
avis
apis
otis
bois
reis
cris
amis
gris
pais
acis
leis
quis
atis
feis
deis
seis
eris
dais
nais
pois
obis
anis
chis
rais
ovis
bais
egis
glis
fris
tuis
psis
phis
khis
ywis
iwis
sris
ghis
gois

List Of 5-Letter Words Ending In “is”

basis
paris
chris
louis
davis
lewis
oasis
elvis
denis
boris
doris
taxis
nazis
aegis
minis
lexis
trois
addis
tunis
levis
lapis
allis
mavis
maris
juris
aphis
lysis
canis
maxis
semis
metis
midis
kiwis
polis
loris
thais
assis
satis
delis
felis
saris
finis
alois
legis
kreis
nobis
ignis
vobis
vadis
vitis
betis
tapis
yogis
talis
logis
camis
orris
manis
gadis
baris
navis
arris
pubis
crois
antis
titis
siris
melis
apsis
cutis
peris
pyxis
cedis
dosis
mitis
kalis
auris
tipis
quais
numis
sakis
arsis
bolis
abris
palis
batis
donis
babis
tikis
lacis
chais
nabis
yagis
skiis
wadis
pulis
ornis
mysis
dalis
sadis
zunis
sugis
tabis
pilis
tamis
belis
eblis
echis
shris
eemis
epris
etuis
fetis
ranis
rakis
dilis
defis
zoris
zitis
xyris
absis
aitis
amvis
aspis
unais
uglis
ualis
bacis
bitis
topis
cadis
copis
ragis
fujis
nyxis
niris
niais
irbis
jewis
naris
kadis
kakis
labis
kamis
kepis
kolis
kopis
kumis
lenis
iphis
yonis
impis
puris
funis
gygis
gruis
pleis
hafis
hajis
hexis
pavis
pasis
hisis
hopis
yetis
immis
ophis
lupis

List Of 6-Letter Words Ending In “is”

gratis
tennis
crisis
harris
dennis
morris
thesis
curtis
travis
debris
iraqis
alexis
jarvis
ferris
calais
praxis
mantis
osiris
palais
pelvis
testis
relais
marais
saudis
sepsis
rabbis
haggis
aramis
fortis
farris
adonis
otitis
tigris
cordis
anubis
hubris
commis
stasis
capris
cassis
libris
khakis
themis
dermis
gnosis
precis
majlis
thetis
mortis
tallis
gaddis
collis
vectis
pestis
caddis
crucis
clevis
bellis
turpis
brevis
valois
biosis
pennis
bennis
maquis
coulis
oxalis
persis
elemis
orchis
emesis
patois
ptosis
cypris
alibis
corgis
follis
pieris
vallis
mentis
maoris
noesis
arabis
tenuis
partis
missis
anolis
pastis
phasis
rishis
rachis
iritis
cullis
celtis
bindis
cercis
coptis
leonis
physis
hybris
vermis
lanais
trevis
puppis
swamis
amadis
brewis
clavis
chemis
syrtis
parvis
piscis
crepis
pernis
iberis
nereis
miosis
isatis
noctis
pteris
mensis
poleis
vendis
staxis
pepsis
spahis
sothis
smiris
tresis
syllis
sialis
shojis
phosis
picris
struis
whosis
zoosis
otosis
zombis
boopis
zimmis
thyris
terais
tingis
tmesis
tabbis
tortis
pavois
wynris
serais
tretis
veduis
psalis
ptyxis
unguis
rhesis
ulitis
putois
tuchis
restis
tzuris
tuttis
turkis
raspis
raphis
uraris
rhexis
uresis
semois
salmis
uxoris
piitis
pyosis
tsadis
urosis
tsuris
pitris
rhapis
poesis
rublis
pooris
tussis
ostsis
ennuis
cuspis
aaliis
crevis
crasis
coatis
cnemis
clivis
clysis
cystis
cyesis
certis
dallis
danais
elaeis
ecesis
dillis
diesis
dhutis
dhotis
dhobis
derris
deixis
deesis
dandis
cerris
caulis
anguis
anesis
amugis
amomis
amyris
aiolis
agamis
aeolis
adatis
adapis
abatis
animis
anseis
camois
browis
boccis
blinis
bilkis
byblis
bialis
beltis
baltis
balkis
assais
abaris
enosis
orthis
miacis
mermis
maugis
matris
masais
markis
lungis
logris
lichis
latris
krubis
myasis
myitis
oribis
orexis
ononis
onyxis
omitis
okapis
niseis
nebris
muftis
mnevis
myosis
krepis
krasis
hajjis
hadjis
hachis
glanis
glacis
ghazis
fermis
febris
fascis
exomis
epulis
haoris
houris
koumis
khadis
kermis
kauris
kanjis
kalpis
jaspis
isseis
initis
indris
hurdis
envois

List Of 7-Letter Words Ending In “is”

francis
memphis
genesis
chassis
safaris
phyllis
marquis
polaris
bikinis
nemesis
artemis
colitis
osmosis
trellis
kiwanis
gervais
mitosis
chamois
meiosis
genghis
minimis
challis
chablis
kinesis
chinois
apophis
fidelis
uveitis
generis
salukis
phillis
mutatis
ketosis
decisis
alkalis
frontis
telesis
salamis
mimesis
classis
manolis
mycosis
graphis
liatris
ascaris
whereis
paresis
humilis
dynamis
cucumis
lepomis
glottis
daphnis
veneris
serapis
arachis
canalis
geminis
chillis
croquis
ileitis
lychnis
asepsis
phlomis
gliosis
agathis
malpais
gularis
liparis
sinapis
cerevis
vaudois
coronis
colchis
caloris
agrotis
briseis
osmesis
oscinis
tuladis
ortalis
ooralis
oncosis
octrois
oaritis
nilgais
nerolis
parulis
trophis
parotis
toxosis
parisis
travois
panaris
tripsis
ouraris
ostosis
ostitis
triuris
turcois
turkois
milreis
miladis
myiosis
myiasis
woodris
xerosis
zamenis
zygosis
merisis
zymosis
mimosis
whoosis
whatsis
nasitis
vejovis
nasalis
tzitzis
morosis
virosis
wakikis
wambais
wapitis
myrrhis
ourebis
torilis
shantis
synesis
sinopis
skepsis
smectis
rhachis
renvois
rebasis
psoitis
procris
proavis
synaxis
sanseis
shamois
shaktis
sherris
shohjis
sycosis
senilis
scrobis
schesis
scepsis
satoris
pristis
pourris
porosis
stokvis
takosis
tapetis
tatamis
thebais
tylosis
phallis
tomosis
perosis
penitis
stypsis
picuris
popolis
polaxis
sorosis
poiesis
pyrosis
souaris
pyralis
stictis
sandhis
pilosis
pedesis
melitis
disamis
cobitis
cytitis
cinclis
cidaris
chrysis
chionis
chichis
chalcis
cecitis
callais
buzukis
bubalis
brawlis
coxitis
crassis
diplois
diopsis
dimatis
dimaris
didymis
dibatis
dhootis
degamis
dalasis
dabitis
cutitis
curitis
curaris
bourdis
borzois
bonnwis
anaitis
amuguis
ampelis
ambaris
algosis
algesis
alfakis
aletris
aitesis
agoutis
agnosis
acyesis
abramis
anoesis
aphesis
bonacis
bhaktis
banzais
bakshis
bactris
auxesis
athyris
atheris
askesis
askaris
ascesis
argalis
aprilis
abiosis
melinis
abattis
kenosis
kalkvis
kalysis
kabukis
kabikis
jurevis
yoginis
idrosis
yanquis
hugonis
hypoxis
hybosis
kitabis
krypsis
meharis
masaris
malaxis
mayapis
magadis
lungyis
loiasis
litchis
liposis
linitis
leporis
lazulis
laquais
hexeris
helosis
hegaris
essenis
ephelis
epacris
entiris
entasis
endysis
edeitis
ectiris
ectasis
ecdysis
ecbasis
dunamis
dulosis
feceris
finalis
haubois
haggeis
grivois
grigris
gorlois
gonitis
gomutis
glochis
ghiblis
gharris
gaposis
ganosis
gabbais
drilvis

List Of 8-Letter Words Ending In “is”

analysis
illinois
emphasis
synopsis
atlantis
cannabis
hypnosis
francois
dialysis
israelis
fibrosis
clitoris
necrosis
stenosis
syphilis
iroquois
borealis
clematis
subtilis
rhinitis
tsunamis
martinis
acidosis
exegesis
cystitis
ellipsis
neurosis
mastitis
propolis
pectoris
chehalis
bursitis
communis
gracilis
kurtosis
botrytis
mutandis
neuritis
lyonnais
malinois
myositis
enuresis
parentis
rabelais
cyanosis
orthosis
draconis
diuresis
dramatis
agenesis
kyphosis
berberis
narcosis
afghanis
myelitis
agrostis
pauperis
basenjis
extremis
lordosis
phalaris
dorsalis
prosopis
anthesis
tibialis
orchitis
tyrannis
zoonosis
osteitis
haliotis
notropis
anthemis
tetrakis
leukosis
myosotis
physalis
samurais
lachesis
dieresis
phimosis
alcestis
dimittis
neuraxis
clapotis
synapsis
pantelis
genevois
cosmesis
anabasis
dactylis
semiosis
imprimis
tripolis
phthisis
hesperis
plegadis
capparis
radialis
tournois
menaspis
myolysis
mentalis
phacitis
muscaris
phytosis
mephitis
phylaxis
phylesis
meteoris
metritis
phoresis
myotasis
mitapsis
phonesis
phoronis
mirepois
penuchis
peliosis
onyxitis
palmaris
oocyesis
pahlavis
oocystis
pachisis
ophiasis
orchesis
ovaritis
osteosis
origamis
omasitis
ogenesis
oxypolis
peccavis
nycteris
pathosis
nilghais
paropsis
nylghais
notornis
nusairis
ochlesis
parapsis
ortheris
sparaxis
teniasis
testitis
thamesis
thecitis
thelitis
thymitis
thyrosis
thlipsis
typhosis
telopsis
tarsitis
sphargis
spinalis
spinitis
spumonis
strepsis
subcutis
suffaris
talionis
tarassis
tyriasis
tortonis
venturis
villitis
virelais
virtutis
voorhuis
vulvitis
wooralis
wooraris
xeransis
vediovis
uvulitis
poliosis
tropesis
turfskis
turquois
unnethis
uratosis
urfirnis
ushabtis
uteritis
zymolyis
sofoklis
pycnosis
psilosis
psorosis
ptilosis
puinavis
pulpitis
quillais
rabbonis
rachitis
raviolis
protaxis
protasis
pyelitis
pyemesis
pyrameis
plerosis
plumetis
poldavis
prenaris
prepubis
prytanis
rectitis
reversis
sialosis
sikinnis
symbasis
syndesis
syntasis
syntaxis
syntexis
sinuitis
siriasis
shikaris
semiaxis
rhebosis
rhigosis
salsifis
sarcilis
sarcitis
sarcosis
sashimis
scytitis
scotosis
systasis
assegais
bulbilis
butteris
caccabis
caecitis
cambouis
cantoris
carditis
carpitis
brocolis
brenthis
bonnyvis
auletris
axolysis
basileis
bassaris
bavarois
benzobis
bilimbis
biolysis
cathexis
celiitis
centesis
cyclosis
cillosis
cyllosis
cionitis
cyphosis
cyrtosis
cnidosis
cochylis
cyclitis
chryseis
chorisis
chapatis
charpais
charquis
chemosis
chilitis
chylosis
chivaris
chnuphis
colpitis
assagais
acarapis
alphosis
amasesis
amblosis
ameiosis
amylosis
aminosis
amitosis
amizilis
alfaquis
akroasis
akinesis
acroasis
adenitis
adenosis
adiposis
agalinis
agdistis
aglaspis
agrestis
anacusis
anagyris
anatexis
apodosis
apolysis
apolusis
apomixis
apoxesis
architis
arctosis
argynnis
apodixis
apoapsis
apneusis
anemosis
angiitis
angiosis
antiaris
antritis
anuresis
aortitis
apicitis
arthemis
fetialis
haplosis
hautbois
helcosis
heliosis
hepteris
hexereis
hyalitis
hibachis
gummosis
guaranis
grisgris
foederis
galictis
gavialis
geotaxis
gingelis
gingilis
gouramis
gryposis
hidrosis
hippuris
homeosis
lienitis
limnetis
lyolysis
lithosis
loaiasis
machilis
mammitis
marquois
lycopsis
leucosis
leucitis
ionornis
isolysis
koimesis
lampyris
lecythis
lemmitis
leonotis
leprosis
mathesis
faucitis
coniosis
desmosis
diegesis
dinornis
diplosis
dipsosis
discitis
dovyalis
drepanis
desmitis
dermitis
dementis
cophosis
corambis
corditis
crateris
criminis
dashikis
dasyatis
decussis
eccyesis
eccrisis
echeneis
epitasis
epitaxis
epulosis
eranthis
erminois
erotesis
esthesis
eucharis
epipubis
enhydris
endromis
eclipsis
ecphasis
ecstasis
ecthesis
effendis
empyesis
emptysis
enclisis
exeresis

List Of 9-Letter Words Ending In “is”

diagnosis
synthesis
arthritis
hepatitis
annapolis
sclerosis
prognosis
psoriasis
paralysis
bourgeois
cirrhosis
psychosis
catalysis
pertussis
sinusitis
acropolis
chrysalis
scoliosis
epidermis
amaryllis
australis
symbiosis
gastritis
ephemeris
pyrolysis
catharsis
digitalis
nephritis
retinitis
vaginitis
verdigris
mirabilis
ambergris
silicosis
arteritis
hemolysis
halitosis
polyposis
enteritis
keratitis
keratosis
apheresis
diaeresis
coreopsis
fluorosis
proboscis
carduelis
lipolysis
phlebitis
charybdis
epistaxis
synovitis
lateralis
apophysis
oogenesis
alkalosis
chlorosis
semiramis
hamamelis
autolysis
epistasis
laminitis
amebiasis
corydalis
steatosis
arthrosis
heterosis
nephrosis
compromis
epiphysis
frontalis
portugais
anamnesis
symphysis
proctitis
diathesis
meleagris
mariachis
cytolysis
regenesis
pluvialis
baccharis
heliothis
daiquiris
toxicosis
accomplis
cantharis
serpentis
epipactis
balanitis
phomopsis
walpurgis
hydrastis
trichuris
oxytropis
ankylosis
montargis
autrefois
morphosis
anagallis
alectoris
engraulis
tricyrtis
anacrusis
didelphis
sanguinis
mydriasis
ceratitis
bouzoukis
diaphysis
lithiasis
postnaris
onychitis
onychosis
neopieris
ookinesis
operantis
pleuritis
orcheitis
oryzopsis
plantaris
orthoaxis
planorbis
pyronyxis
oscheitis
omentitis
pogoniris
okoniosis
myentasis
phallitis
postpubis
migonitis
mistigris
monorchis
munnopsis
nymphitis
nymphosis
posthitis
odontitis
plumdamis
pontlevis
odontosis
osmotaxis
palosapis
panegyris
phlogosis
panotitis
parabasis
phyllitis
paracusis
pharbitis
parataxis
parenesis
parorchis
parotitis
pastramis
pastromis
palatitis
pachoulis
osphyitis
pyoptysis
pimelitis
osphresis
otelcosis
otopiesis
pyloritis
phronesis
otopyosis
phrenitis
phrenesis
ouistitis
ovotestis
pachynsis
peperonis
praepubis
sternalis
teocallis
tephrosis
teratosis
teriyakis
thalposis
thesauris
thymiosis
thyreosis
thuyopsis
thujopsis
tenositis
tenonitis
tenodesis
strigilis
strumitis
sudoresis
sukiyakis
tabacosis
taeniasis
tagabilis
tapinosis
teleiosis
telotaxis
typhlitis
typhlosis
tyremesis
urocoptis
uroptysis
urosepsis
vagolysis
varicosis
vibriosis
xanthosis
zygotaxis
zymolysis
zoosmosis
urocystis
uridrosis
triplaris
tonotaxis
topotaxis
torulosis
toxinosis
toxolysis
toxonosis
trachitis
trichitis
trichosis
triorchis
zucchinis
presbytis
resinosis
rhabditis
rhaebosis
rheotaxis
rhinophis
rhipsalis
rigatonis
rytidosis
rumenitis
rutidosis
quintilis
pteraspis
pseudaxis
priapitis
proclisis
prolepsis
promuscis
prophasis
propontis
proptosis
prostasis
protaspis
prothesis
sambaquis
sannyasis
sauriasis
syneresis
synezisis
synizesis
synneusis
solenitis
sparassis
spargosis
spirorbis
splenitis
squamosis
syncrisis
synchysis
symptosis
sauriosis
scleritis
scrotitis
selenosis
serositis
shanghais
shoshonis
sideritis
siderosis
syllepsis
stegnosis
metataxis
athetesis
broccolis
buprestis
calimeris
callitris
canthitis
caryopsis
catabasis
catalexis
cephaelis
ceriornis
bousoukis
blennosis
biopoesis
athetosis
athyrosis
atmolysis
atriensis
autotoxis
baptornis
barotaxis
basilysis
beriberis
biognosis
chapattis
cheilitis
chigetais
coronitis
crioceris
crustosis
cucularis
cutiduris
daishikis
diabrosis
diaclasis
diacrisis
diapyesis
corneitis
corelysis
conchitis
chilopsis
chorditis
chrysotis
cytotaxis
citropsis
clinoaxis
cloacitis
cochlitis
cokuloris
colonitis
diaplasis
ateliosis
acariasis
anacharis
anaclasis
anaclisis
anacrisis
analepsis
analgesis
anaphalis
anaplasis
anaptyxis
anastasis
anabrosis
anabiosis
amphioxis
acidaspis
adnexitis
adrenitis
aepyornis
aerotaxis
aesthesis
agennesis
allantois
alloeosis
amaurosis
anconitis
anecdysis
anemopsis
apophasis
aporrhais
apostasis
apostaxis
apothesis
argyrosis
arnoseris
asynapsis
asyndesis
asterixis
apolousis
apodioxis
apodeixis
angdistis
anidrosis
annexitis
anostosis
anthyllis
antilysis
apantesis
apatornis
aphanisis
aphotaxis
atalantis
diastasis
harmachis
homotaxis
yakitoris
inghilois
interaxis
ionoxalis
isauxesis
ithaginis
jejunitis
katabasis
katalysis
homolysis
homoeosis
hypotaxis
heliopsis
heliornis
hematosis
hemopexis
heterakis
hydraulis
hydrophis
hypacusis
hypinosis
hypobasis
katharsis
ketolysis
kinetosis
madarosis
maharanis
malihinis
malpraxis
maravedis
mazolysis
mediocris
megapolis
melanosis
meliceris
macaronis
lupinosis
lophornis
kirigamis
kraurosis
lacunaris
lacunosis
lampsilis
latexosis
lepidosis
leptophis
lingualis
linguinis
metabasis
hapalotis
diazeuxis
empyrosis
encanthis
endomixis
energesis
enostosis
enzymosis
epicyesis
epiclesis
epicrasis
epicrisis
emphraxis
emphlysis
eisegesis
didymitis
diectasis
digenesis
dynapolis
diosmosis
diphyesis
dividivis
dorcopsis
dromornis
ecphrasis
epiklesis
epinyctis
epiplexis
frontenis
galeopsis
gamolepis
gastornis
geognosis
glaucopis
glaucosis
glossitis
glottitis
gnathitis
exostosis
exosmosis
exosepsis
epistylis
epithesis
epizeuxis
eristalis
esphresis
eugenesis
eumitosis
euproctis
exairesis
exodermis
gomphosis

List Of 10-Letter Words Ending In “is”

hypothesis
metropolis
meningitis
dermatitis
thrombosis
bronchitis
hydrolysis
metastasis
prosthesis
hysteresis
portcullis
pakistanis
biogenesis
antithesis
urinalysis
chemotaxis
vasculitis
tendonitis
asbestosis
gingivitis
beaujolais
cornwallis
glycolysis
hemostasis
necropolis
reanalysis
stomatitis
tendinitis
cellulitis
photolysis
exocytosis
catechesis
laryngitis
apotheosis
epididymis
filariasis
urethritis
giardiasis
pectoralis
diagenesis
cosmopolis
ichthyosis
dryopteris
calcinosis
metathesis
hemoptysis
pityriasis
eleocharis
cardinalis
babesiosis
cervicitis
osteolysis
acanthosis
terminalis
eragrostis
dysgenesis
myogenesis
tonsilitis
piriformis
thamnophis
epiglottis
alveolitis
solenopsis
cystinosis
radiolysis
haemolysis
montagnais
temporalis
amanuensis
ascariasis
encopresis
stereopsis
pyriformis
dermatosis
hypostasis
fontinalis
hypophysis
epenthesis
porkopolis
ecchymosis
pyogenesis
palaeornis
metabiosis
mesothesis
papillitis
pangenesis
panostitis
panidrosis
paraenesis
metalepsis
oxyuriasis
methylosis
ozonolysis
metaplasis
metaphysis
pachylosis
metapepsis
palaeophis
mesostasis
menostaxis
parapraxis
paraphysis
megalornis
paraplasis
medullitis
parathesis
marmarosis
majestatis
paridrosis
meningosis
meniscitis
menostasis
parabiosis
paracyesis
paracmasis
menosepsis
parageusis
paralepsis
paralipsis
paroptesis
noegenesis
omphalitis
onychauxis
monocratis
onobrychis
oophoritis
orchiditis
monocystis
moniliasis
mutawallis
epexegesis
neocytosis
ochronosis
octaeteris
neurolysis
odontaspis
neuraxitis
oestriasis
oliguresis
neogenesis
molybdosis
oreophasis
orogenesis
otocleisis
otomycosis
ovigenesis
myoliposis
ovogenesis
myokinesis
oxytonesis
minuthesis
myoparesis
metacrasis
othelcosis
osmidrosis
odontiasis
mnemiopsis
myxangitis
osteolepis
ornithosis
myringitis
myorrhexis
micropenis
parostosis
scorpionis
solvolysis
steatornis
strophosis
sulfolysis
superminis
swartzbois
telegnosis
tenontitis
tenostosis
tetrapolis
thanatosis
thermopsis
solutionis
syringitis
sialemesis
synaeresis
synartesis
synderesis
syneidesis
syngenesis
synkinesis
synostosis
syntenosis
synteresis
syntripsis
syphilosis
thylacitis
thyreoitis
tigrolysis
uricolysis
uropoiesis
uroschesis
valvulitis
venostasis
verminosis
verrucosis
virginitis
xenobiosis
zaphrentis
zygopteris
zincolysis
ureteritis
uranalysis
tympanosis
tomopteris
topognosis
trachealis
tracheitis
trichauxis
trichiasis
trientalis
trigonitis
tropotaxis
unigenesis
upliftitis
zoogenesis
scleriasis
parostotis
phymatosis
pholidosis
tympanitis
phototaxis
phragmosis
pyopoiesis
piptomeris
pyrocystis
pladarosis
pleiotaxis
pogoniasis
polycyesis
phanerosis
phagolysis
patholysis
pecopteris
pentapolis
peptolysis
peridermis
periegesis
perielesis
perionyxis
periphasis
periphysis
personalis
phacolysis
polyuresis
pollenosis
pollinosis
psychiasis
pterylosis
pulmonitis
quisqualis
reemphasis
regulatris
rhytidosis
rhizotaxis
rubellosis
sarcolysis
satyriasis
schistosis
pseudechis
psammophis
pomaderris
potpourris
proaeresis
proairesis
procrypsis
proglottis
proklausis
promitosis
prorrhesis
prosneusis
prosphysis
protocaris
scirrhosis
atrichosis
brachyaxis
brevicomis
cacidrosis
cacothesis
calcicosis
calliopsis
capsulitis
carcinosis
carphophis
caseolysis
cataclasis
catalepsis
brachialis
bolboxalis
autoclasis
autognosis
azotenesis
babesiasis
bacillosis
bahuvrihis
baragnosis
barognosis
beryllosis
biocenosis
biopoiesis
byssinosis
catamnesis
cataplasis
catastasis
chondrosis
chrysopsis
cyathaspis
cyclolysis
cynodictis
cytoclasis
citronalis
cladrastis
clitoritis
clonorchis
coccolobis
cochleitis
chondritis
choeropsis
caulotaxis
cavernitis
cephalitis
ceratiasis
cerebritis
cerebrosis
chaenactis
chalicosis
chalinitis
charivaris
chemolysis
chionaspis
colisepsis
atmocausis
acarinosis
amylolysis
aminolysis
amniotitis
amoebiasis
ampelopsis
amphimixis
ampullitis
anacampsis
anagenesis
anakinesis
anakrousis
anastalsis
amblyopsis
aluminosis
acataposis
aceratosis
acetolysis
acidolysis
aconuresis
acropoleis
adipolysis
adipopexis
adustiosis
aegialitis
aerobiosis
agomphosis
anatripsis
anchylosis
andronitis
antiptosis
antisepsis
antispasis
aphaeresis
apicolysis
aquafortis
arachnitis
archelenis
archidoxis
arseniasis
arteriasis
asteatosis
antilepsis
anticrisis
anematosis
anemotaxis
anesthesis
angionosis
angiotasis
anhidrosis
anhydrosis
antalkalis
antholysis
anthotaxis
antiaditis
antibiosis
athyreosis
galactosis
haematosis
hansenosis
heliotaxis
hemoclasis
hyalinosis
hydrocleis
hydrotaxis
hyperlexis
hypocistis
hypocrisis
hypodermis
hypomnesis
granulosis
granulitis
galeorchis
galidictis
gangliitis
geogenesis
geoteuthis
geothlypis
glycopexis
glycuresis
globulysis
glucolysis
gomphiasis
goniodoris
hypopiesis
hypoptosis
hypozeuxis
karyolysis
keogenesis
lambliasis
leontiasis
leptolepis
leptorchis
lilaeopsis
limnorchis
linopteris
lipoclasis
litholysis
lithuresis
kakidrosis
judicialis
hysterosis
histolysis
homoplasis
ateleiosis
idiocrasis
inogenesis
iridodesis
iridotasis
isogenesis
isoosmosis
itineritis
jaborandis
maharishis
fusiformis
coloclysis
dermititis
dermolysis
desynapsis
diakinesis
diapedesis
diaporesis
diaschisis
diastalsis
diorthosis
diplacusis
diplotaxis
dysacousis
dentinitis
dendraspis
coloptosis
conopholis
conuropsis
corylopsis
cowperitis
criminosis
cucullaris
culpabilis
dactylitis
dasypeltis
deciduitis
deemphasis
dysidrosis
distichlis
dochmiasis
endostosis
eperotesis
ephidrosis
epigenesis
epiploitis
epitimesis
erythrosis
erogenesis
executonis
exocolitis
fibrinosis
fibrositis
endostitis
endosmosis
duodenitis
ecphonesis
ecthlipsis
ectostosis
enaliornis
enanthesis
enantiosis
encarditis
endangitis
endodermis
endorachis
endosepsis
fusariosis

List Of 11-Letter Words Ending In “is”

minneapolis
arabidopsis
prophylaxis
mutagenesis
parenthesis
homeostasis
candidiasis
anaphylaxis
sarcoidosis
brucellosis
spondylitis
proteolysis
endocytosis
peritonitis
anastomosis
prostatitis
amyloidosis
esophagitis
myocarditis
thyroiditis
universalis
pharyngitis
tonsillitis
cytokinesis
pneumonitis
enteritidis
telekinesis
listeriosis
cholangitis
abiogenesis
haemostasis
coccidiosis
arthrodesis
peristalsis
megalopolis
atelectasis
torticollis
blepharitis
oncogenesis
spondylosis
trichinosis
psittacosis
hyperemesis
hemiparesis
pediculosis
pedicularis
avoirdupois
natriuresis
orbicularis
lipogenesis
resynthesis
myxomatosis
ontogenesis
macrocystis
mastoiditis
hyperacusis
sarcocystis
paraparesis
diaphoresis
aponeurosis
paraphrasis
iconostasis
osteoclasis
otoantritis
otocariasis
palpebritis
osteodermis
osteostixis
pancarditis
periangitis
panhidrosis
paniculitis
paresthesis
parochialis
parosteitis
parosteosis
parotiditis
patriofelis
pedanalysis
pedogenesis
pericecitis
pericolitis
pericoxitis
parasitosis
parasynesis
panneuritis
panosteitis
pansinuitis
papinachois
parablepsis
paracolitis
paradenitis
paradidymis
paragenesis
parakinesis
paraleipsis
perididymis
ostempyesis
onycholysis
metasomasis
metemptosis
metropoleis
metroptosis
metrostaxis
micrampelis
microbiosis
microstylis
miliarensis
myocolpitis
myometritis
myoneurosis
metaphrasis
metanalysis
metamitosis
marseillais
megaladapis
melanuresis
membranosis
menoschesis
mercurialis
merogenesis
mesaortitis
mesomitosis
metachrosis
metagenesis
metakinesis
thigmotaxis
misanalysis
nereocystis
neurectasis
neuropteris
nocardiosis
nosogenesis
nosomycosis
nucleolysis
occipitalis
odontexesis
omarthritis
ophthalitis
orthobiosis
nephrolysis
nephrolepis
necropoleis
misemphasis
mythopoesis
mytiliaspis
myxadenitis
myxopoiesis
monoblepsis
monocentris
monogenesis
monoparesis
monotropsis
nearthrosis
necrobiosis
orthopraxis
perigenesis
syndesmitis
staphylosis
steatolysis
stephanotis
stereotaxis
stylostixis
subcostalis
suffragitis
sulpholysis
taboparesis
tarsoclasis
tarsoptosis
telangiosis
staphylitis
splenopexis
splenolysis
syndesmosis
synneurosis
synoeciosis
synosteosis
syssarcosis
somesthesis
sparganosis
spasmolysis
spermatitis
spermolysis
sphaeropsis
spirillosis
telokinesis
thanatopsis
therapeusis
urophlyctis
urophthisis
utriculitis
uvuloptosis
vaginalitis
vasoparesis
vermiformis
vesiculitis
xanthoxalis
xenogenesis
xerotripsis
zygogenesis
urodialysis
urocystitis
trophotaxis
thermolysis
thermotaxis
thymelcosis
typhosepsis
tmesipteris
toxogenesis
trachelitis
traumatosis
trichonosis
trifoliosis
trisotropis
trochlearis
zymogenesis
periglottis
pyramidalis
pyreticosis
pyretolysis
pyrogenesis
placentitis
placuntitis
plasmolysis
pleurolysis
pneumatosis
pneumolysis
pneumonosis
polygenesis
pyometritis
pinocytosis
pinniwinkis
periostitis
periostosis
periphrasis
phalacrosis
phalangitis
phegopteris
phyllotaxis
phytoptosis
phthiriasis
pyarthrosis
piccalillis
pyelectasis
polyidrosis
polyparesis
preemphasis
salpiglosis
salpingitis
sarcosepsis
sarcostosis
scleronyxis
sclerotitis
scoleciasis
scrofulosis
semicanalis
serocolitis
sigmoiditis
synanthesis
salmagundis
rhodocystis
rhizodermis
presbycusis
presynapsis
procatarxis
proemptosis
proteopexis
pseudacusis
psychotaxis
radiculitis
radiopraxis
raphiolepis
rectoclysis
reticulitis
synchoresis
macrobiosis
biocoenosis
celiopyosis
cenesthesis
cenogenesis
cephalaspis
chemiotaxis
chemosmosis
chylidrosis
chiromantis
chiropraxis
cholecystis
choroiditis
chromatosis
chromolysis
celiocyesis
caulopteris
catakinesis
bituminosis
blennemesis
bromidrosis
cacesthesis
cacogenesis
calaminaris
cantholysis
cardiolysis
caryopteris
carpoptosis
castanopsis
catachresis
catagenesis
cyanidrosis
cionoptosis
diacoelosis
diapophysis
diarthrosis
diaskeuasis
dicatalexis
dichastasis
distomiasis
drepanaspis
ecblastesis
ecblastpsis
echinocaris
ectogenesis
eczematosis
diachoresis
dermostosis
deradenitis
cystelcosis
cystopteris
cystoptosis
cytogenesis
cladoptosis
clasmatosis
colicolitis
colpeurysis
colpoptosis
coprostasis
corocleisis
cosmognosis
cryptorchis
elytroposis
abarthrosis
amarthritis
amygdalitis
amminolysis
ammonolysis
ampheclexis
amphigouris
anacalypsis
anacoenosis
anadiplosis
anaematosis
anaesthesis
anagennesis
anagnorisis
amanitopsis
allokinesis
allantiasis
acanthophis
acraturesis
adenoiditis
adrenolysis
aerogenesis
aeroscepsis
agomphiasis
albuginitis
albuminosis
alcoholysis
alethopteis
algesthesis
alginuresis
anaplerosis
anapophysis
aposiopesis
arachnactis
archaeornis
archebiosis
archoptosis
asterolepis
atractaspis
auricularis
autocinesis
autogenesis
autokinesis
bacteriosis
barramundis
apophysitis
apophylaxis
aphototaxis
anarthrosis
angiectasis
anhematosis
anoxybiosis
antapodosis
anthracosis
antichresis
antiphrasis
antipyresis
aortectasis
aortoclasis
aortoptosis
aparthrosis
berylliosis
hydrocharis
hypoidrosis
hypokinesis
hyporchesis
hyporhachis
hypostypsis
hypotyposis
hippotigris
holophrasis
homeostatis
homogenesis
homolegalis
homozygosis
ichthyornis
hypoglottis
hypoglossis
hypogenesis
hydrorachis
hylogenesis
hymenolepis
hyperinosis
hypermnesis
hyperpiesis
hyperthesis
hyperuresis
hyphaeresis
hypoacussis
hypochaeris
hypochrosis
hypocytosis
idiogenesis
ileocolitis
kinesthesis
kulturkreis
lestobiosis
leucostasis
licheniasis
lymphatitis
lymphotaxis
lipomatosis
lysogenesis
listeriasis
lithotresis
lumbricalis
lumbricosis
ketogenesis
keratonyxis
keratolysis
ingluviitis
inomyositis
inspissosis
iridauxesis
iridoptosis
iridorhexis
ischidrosis
ischiopubis
isepiptesis
jaguarundis
katagenesis
katakinesis
kenogenesis
machicoulis
emphyteusis
epiphysitis
eremacausis
eremopteris
ethanolysis
ethmyphitis
ethmoiditis
exarteritis
exenteritis
exometritis
expenthesis
fasciodesis
fibromyitis
flagellosis
epiphylaxis
epidiplosis
epepophysis
enarthrosis
endangeitis
endangiitis
endaortitis
endocolitis
endogenesis
endomitosis
endosteitis
enterolysis
enzymolysis
epanalepsis
epapophysis
ependymitis
frangipanis
frontolysis
hemanalysis
hemapoiesis
hematemesis
hematolysis
hematopexis
hematuresis
hemogenesis
hemopoiesis
hepatolysis
hesperornis
heterolysis
heterotaxis
hyaloiditis
hemachrosis
harpagornis
haemoptysis
funiculitis
gamogenesis
gastrolysis
gastrotaxis
gyneconitis
gynogenesis
gloiopeltis
glossolysis
gnotobiosis
gonepoiesis
gonycampsis
goniopholis
gonogenesis
hydrobiosis

List Of 12-Letter Words Ending In “is”

indianapolis
tuberculosis
osteoporosis
biosynthesis
pathogenesis
encephalitis
electrolysis
pancreatitis
angiogenesis
hemodialysis
appendicitis
endocarditis
phagocytosis
misdiagnosis
hemerocallis
phalaenopsis
pericarditis
thrombolysis
osteogenesis
neurogenesis
fibrinolysis
folliculitis
polymyositis
epididymitis
leukocytosis
otosclerosis
overemphasis
endometritis
andrographis
urolithiasis
anaerobiosis
epiglottitis
histogenesis
hidradenitis
petrogenesis
hyperostosis
oesophagitis
angiomatosis
mucormycosis
triangularis
architeuthis
paracentesis
polyhedrosis
cyclogenesis
fibromatosis
opisthorchis
ostarthritis
palingenesis
oidiomycosis
oleocellosis
onychoptosis
ophthalmitis
orthotonesis
orodiagnosis
orthogenesis
ovariocyesis
overanalysis
paedogenesis
paraphimosis
parapophysis
parasynapsis
parasyndesis
parasyphilis
parerethesis
parodontitis
pathomimesis
pathopoiesis
patrogenesis
periadenitis
lymphangitis
parametritis
paleogenesis
panarteritis
panarthritis
panniculitis
pansclerosis
pansinusitis
paracystitis
paracolpitis
paradentitis
parahypnosis
paramastitis
periaortitis
odontosyllis
karyorrhexis
macrocytosis
magnetolysis
mastadenitis
masthelcosis
mesarteritis
mesenteritis
metapophysis
methanolysis
metrocampsis
metrorrhexis
metrorthosis
mycodermitis
microcytosis
lithogenesis
lithocenosis
karyoschisis
kataphoresis
keratoiritis
kinaesthesis
laloneurosis
laparomyitis
lenticularis
leptogenesis
leucocytosis
leucopoiesis
leukopedesis
leukopoiesis
lymphostasis
myelocytosis
myelogenesis
myelomatosis
nephrelcosis
nephropyosis
nephroptosis
neurogliosis
neuromatosis
neuromimesis
nonbourgeois
nondiagnosis
nonparalysis
nonsynthesis
nuttalliasis
nuttalliosis
odontoclasis
nephrectasis
nephanalysis
myelopoiesis
myodiastasis
myomelanosis
myopachynsis
myoparalysis
myosclerosis
myosynizesis
mythogenesis
monarthritis
morphallaxis
nasosinuitis
necromimesis
nematodiasis
odontopteris
pericaecitis
seminarcosis
splenoptosis
sporogenesis
sporomycosis
stereagnosis
stereognosis
stratiformis
strongylosis
strophotaxis
subglossitis
tachyauxesis
tachygenesis
tarsadenitis
technocausis
splenelcosis
splenectasis
spirographis
semispinalis
serodermitis
serophthisis
sesamoiditis
sialadenitis
sialoangitis
sialoschesis
synaesthesis
synarthrosis
sociogenesis
somatognosis
sphenoiditis
sphenopteris
telosynapsis
tenonostosis
trombidiosis
trophallaxis
trophobiosis
uncinariasis
uranoschisis
urediniopsis
ureterolysis
uronephrosis
vasoneurosis
ventroptosis
vesicoclysis
vividialysis
zygapophysis
trombidiasis
trypanolysis
trihemimeris
theatropolis
thyreoiditis
thoracolysis
tylosteresis
typhlectasis
typhloptosis
toponarcosis
toponeurosis
toxidermitis
trichiniasis
trichoclasis
trichostasis
trichuriasis
zygolabialis
semiellipsis
perichoresis
phylogenesis
phytogenesis
phlebectasis
phlebostasis
photesthesis
photocampsis
photocinesis
photokinesis
pyloroptosis
pyonephritis
pyonephrosis
pythiacystis
pythogenesis
phylloptosis
phenogenesis
perisinuitis
pericystitis
pericolpitis
pericranitis
peridesmitis
perimastitis
perimetritis
perimyelitis
perineuritis
periorchitis
periosteitis
peripatopsis
periphacitis
perirectitis
plasmoptysis
pleometrosis
pseudoptosis
psychognosis
ptyalectasis
puborectalis
rachischisis
retrostalsis
rhinenchysis
rhizogenesis
sacrocoxitis
sakellaridis
salpiglossis
sarcomatosis
schindylesis
pseudocyesis
protozoiasis
protogenesis
plesiobiosis
podarthritis
polyadenitis
polyhidrosis
polyneuritis
polyphylesis
portahepatis
portiomollis
prediagnosis
presbycousis
proctoclysis
proctoptosis
proprietatis
scleroiritis
cacorrhachis
chytridiosis
chorioiditis
chromidrosis
cyanhidrosis
cyanogenesis
cyclarthrsis
cylindrophis
cystogenesis
cystoschisis
cytodieresis
cladogenesis
cleptobiosis
clitoriditis
chylopoiesis
chemokinesis
chemesthesis
caenogenesis
cainogenesis
capillaritis
cardiectasis
cardielcosis
cardioclasis
cardioptosis
caschielawis
cataphoresis
celioschisis
ceratocystis
ceratopteris
cerebellitis
coenesthesis
coenogenesis
dermamycosis
dermamyiasis
dermatolysis
dermenchysis
dermomycosis
desmorrhexis
diamorphosis
diasynthesis
dictyopteris
diphtheritis
diplogenesis
dysarthrosis
discussionis
deferentitis
decorticosis
dacryopyosis
colacobiosis
colicystitis
colipyelitis
colocentesis
colorectitis
colporrhexis
cosmogenesis
cottonopolis
coxarthritis
cranioclasis
craniostosis
crystallitis
dacryelcosis
disdiaclasis
acantholysis
amnioclepsis
amphigenesis
anacatharsis
anachromasis
anallagmatis
anamorphosis
anaplasmosis
androgenesis
angiokinesis
angioparesis
angiorrhexis
angiosteosis
angiotenosis
amylogenesis
americanitis
allosyndesis
achromatosis
acrobystitis
acrocyanosis
acromastitis
acroneurosis
actinopraxis
adenogenesis
adenomycosis
adiaphoresis
adjectivitis
aeroneurosis
agamogenesis
algaesthesis
anhaematosis
anisocytosis
autohypnosis
autosyndesis
avitaminosis
bilharziasis
bilharziosis
blennoemesis
blennoptysis
blennostasis
bothriolepis
botryopteris
bradyauxesis
bradykinesis
bradystalsis
autoanalysis
athrocytosis
ascaridiasis
antanaclasis
anthogenesis
anthracnosis
anticathexis
aortomalaxis
aparithmesis
aperistalsis
apneumatosis
apocatharsis
apselaphesis
archigenesis
arthroclisis
arthropyosis
bromhidrosis
glossopteris
hematocystis
hematoclasis
hematosepsis
hemihydrosis
hemiscotosis
hemoconiosis
hemokoniosis
hemophthisis
hepatoptosis
heterauxesis
heteronereis
hexamitiasis
hydrodamalis
hematidrosis
hemarthrosis
hemapophysis
glossoptosis
glucogenesis
gonapophysis
gonarthritis
gregarinosis
hadromycosis
haematemesis
haematolysis
haemonchosis
haemopoiesis
halisteresis
hallucinosis
haplomitosis
hidropoiesis
hymenocallis
hystriciasis
holarthritis
homeokinesis
iliocaudalis
iliocostalis
impressionis
inosclerosis
interkinesis
iridadenosis
iridodonesis
isohemolysis
kainogenesis
karyokinesis
hysterolysis
hypophonesis
hypophysitis
hypapophysis
hyperalgesis
hypercenosis
hypercytosis
hypergenesis
hyperidrosis
hyperkinesis
hyphomycosis
hypnesthesis
hypnogenesis
hypocathexis
hypodermosis
hypohidrosis
karyomitosis
dyskeratosis
endocystitis
endocolpitis
endorhinitis
enhypostasis
entapophysis
enterobiasis
enteroclisis
enteroclysis
enteroptosis
enterosepsis
enterostasis
epanorthosis
epimorphosis
endoaortitis
endoangiitis
endarteritis
distichiasis
distomatosis
dracontiasis
duraspinalis
ecchondrosis
ectodermosis
ecumenopolis
electrotaxis
elytroptosis
enantobiosis
encephalosis
enchondrosis
endamebiasis
episcleritis
episplenitis
ganglionitis
gastrectasis
gastrelcosis
gastrocystis
gastrodermis
gastroptosis
gastrostaxis
gastroxynsis
gynaeconitis
glycerolysis
glycogenesis
glycogenosis
globulolysis
galvanotaxis
galvanolysis
galactolysis
epitheliosis
epityphlitis
erythrolysis
erotogenesis
esoenteritis
esogastritis
exoarteritis
exogastritis
exomologesis
fascioliasis
fimbristylis
folliculosis
furunculosis
glomerulitis

List Of 13-Letter Words Ending In “is”

endometriosis
metamorphosis
morphogenesis
toxoplasmosis
leishmaniasis
poliomyelitis
embryogenesis
osteomyelitis
mononucleosis
amniocentesis
periodontitis
cryptanalysis
leptospirosis
aspergillosis
cholecystitis
bronchiolitis
microanalysis
hematopoiesis
hyperhidrosis
salmonellosis
universitatis
organogenesis
haemodialysis
enterocolitis
osteonecrosis
thermogenesis
epidermolysis
chamaecyparis
gastroparesis
onychomycosis
iontophoresis
myelofibrosis
epicondylitis
lymphadenitis
tenosynovitis
cysticercosis
atherogenesis
polyarteritis
calamagrostis
actinomycosis
blastomycosis
arachnoiditis
polyarthritis
psychokinesis
serodiagnosis
elephantiasis
osteopetrosis
gastroschisis
neurosyphilis
gametogenesis
labyrinthitis
lymphocytosis
cytodiagnosis
phacocystitis
microsporosis
perienteritis
perihepatitis
mycosymbiosis
mycogastritis
perijejunitis
perinephritis
mycetogenesis
perigastritis
paraphronesis
pathoneurosis
pathophoresis
penthemimeris
periarteritis
periarthritis
phallocrypsis
myeloneuritis
perididymitis
parakeratosis
metrosteresis
perisinusitis
metasomatosis
perisplenitis
peristrumitis
periphlebitis
perityphlitis
metapsychosis
perivaginitis
metensarcosis
phaenogenesis
metrostenosis
periodontosis
physiogenesis
philoleucosis
metrocystosis
peripleuritis
periproctitis
phylacobiosis
periconchitis
paroophoritis
neurothlipsis
osteanabrosis
ostearthritis
neurobiotaxis
neurilemmitis
neurexairesis
neurapophysis
otocerebritis
ovariorrhexis
osphyomelitis
ornithopteris
neurodermitis
odontogenesis
odontorthosis
odontotripsis
onchocercosis
neuromyelitis
onychorrhexis
onomatopoesis
orchidoptosis
nephrozymosis
nasosinusitis
paaraphimosis
parapsychosis
parasynovitis
parasynthesis
paratyphlitis
paratrichosis
myelosyphilis
myelophthisis
paravaginitis
paraproctitis
parapleuritis
myocellulitis
palaeogenesis
palatoschisis
paracanthosis
paramorphosis
paranephritis
narcohypnosis
narcoanalysis
paraphrenitis
parepididymis
phytocoenosis
seroprognosis
stomatosepsis
strongyliasis
subhypothesis
subscapularis
superemphasis
taboparalysis
tachyphylaxis
tenovaginitis
teratogenesis
thielaviopsis
thyroadenitis
stenocoriasis
splenocleisis
splenepatitis
serosynovitis
sialostenosis
symbiogenesis
sympatholysis
synchondrosis
synecphonesis
synkatathesis
spermatolysis
spermogenesis
spirillolysis
spirochetosis
thyrocarditis
thoracentesis
ultraemphasis
underemphasis
ureterectasis
ureteropyosis
urethrostaxis
vaginomycosis
venosclerosis
ventricularis
visceroptosis
xanthomatosis
xenodiagnosis
trophogenesis
trichoschisis
trichorrhexis
thromboclasis
thrombostasis
tithymalopsis
tracheopyosis
traditionitis
transversalis
traumatonesis
traumatotaxis
treponemiasis
trichomatosis
trichomycosis
xenomorphosis
phleborrhexis
pneumatolysis
pneumomycosis
pneumonolysis
pneumorrachis
polymorphosis
polynucleosis
polyserositis
polysynthesis
porokeratosis
praelectionis
prehypophysis
platykurtosis
piroplasmosis
pyretogenesis
photaesthesis
photoesthesis
photophoresis
pyelocystitis
pigmentolysis
pylephlebitis
pylorocleisis
pyloroschesis
pyobacillosis
pyodermatitis
pyodermatosis
prescapularis
procatalepsis
sacrilumbalis
sacrolumbalis
sacrospinalis
schizocytosis
schizogenesis
schizomycosis
scoliokyposis
semibourgeois
semiparalysis
septimetritis
seroenteritis
sacramentalis
rectostenosis
radioneuritis
proctocolitis
proterothesis
protosphargis
pseudoblepsis
pseudoglottis
pseudoparesis
psychanalysis
psychogenesis
purohepatitis
rachicentesis
radionecrosis
serohepatitis
metachromasis
blepharydatis
chirarthritis
cholangioitis
choledochitis
cholesterosis
chondroclasis
chrysochloris
chromatolysis
chromhidrosis
chromogenesis
chronogenesis
cyclarthrosis
cephalomyitis
centenionalis
botryomycosis
cacomorphosis
calciphylaxis
cardicentesis
cardiogenesis
cardiorrhexis
cardioschisis
caudotibialis
celebrationis
celiocentesis
celiomyositis
cystophthisis
cystopyelitis
cytomorphosis
dermapostasis
dermoneurosis
dermostenosis
desmopyknosis
dynamogenesis
dysodontiasis
electrosmosis
enantiobiosis
endamoebiasis
endoarteritis
endoenteritis
deplasmolysis
dacryadenitis
cleidorrhexis
clonorchiasis
cnemapophysis
coenaesthesis
colinephritis
coloenteritis
coloproctitis
coremorphosis
corodiastasis
cranioschisis
cryptorrhesis
endogastritis
blennymenitis
acroparalysis
angiostenosis
angiothlipsis
aortostenosis
apocatastasis
apodiabolosis
apokatastasis
aponeurositis
archaeopteris
archostenosis
aristogenesis
armouchiquois
angioplerosis
angioneurosis
actinocutitis
adenemphraxis
adenofibrosis
adenometritis
aerosinusitis
albuminolysis
alloiogenesis
angiemphraxis
angiocarditis
angiocholitis
angioleucitis
arteriectasis
arteriostosis
arthrempyesis
autopsychosis
autotoxicosis
bacteriolysis
balantidiasis
balantidiosis
barosinusitis
bartholinitis
bathycentesis
bibliogenesis
blastogenesis
acroarthritis
autoprothesis
autoheterosis
arthrocleisis
arthrosteitis
arthroxerosis
astereognosis
asthenobiosis
atheromatosis
autocatalysis
autocatharsis
autocytolysis
autodiagnosis
autohemolysis
blennadenitis
endophlebitis
hyperadenosis
histodialysis
holomorphosis
homoeokinesis
homomorphosis
immunogenesis
infracostalis
inochondritis
interarcualis
interspinalis
iridencleisis
iridocyclitis
hysteroptosis
hysterelcosis
hyperadiposis
hypercathexis
hypercyanosis
hypnoanalysis
hypocatharsis
hypodiazeuxis
hypoglossitis
hypophrenosis
hypopsychosis
hypothyreosis
hypotrichosis
iridodialysis
jejunoileitis
karyopyknosis
lymphomatosis
lymphopoiesis
listerellosis
lithodialysis
lithophthisis
lochioschesis
lochometritis
lophophytosis
macroanalysis
mediastinitis
megalocytosis
lymphatolysis
lymphangiitis
katachromasis
keratomycosis
keratorrhexis
kinetogenesis
laemostenosis
laryngostasis
leishmaniosis
leptokurtosis
leptonecrosis
lymphadenosis
lymphangeitis
melanogenesis
hydrorrhachis
endosymbiosis
fibromyositis
foliocellosis
frontogenesis
galactidrosis
galactostasis
gangamopteris
gastradenitis
gastromycosis
glossopyrosis
graphanalysis
habronemiasis
eumerogenesis
eudiaphoresis
entamoebiasis
enterocleisis
enteromycosis
enteromyiasis
enteroparesis
enterorrhexis
epanadiplosis
epeirogenesis
epichondrosis
epidiorthosis
erythroclasis
haemaphysalis
haemapophysis
haematocystis
hemosiderosis
hepatorrhexis
heterochrosis
heterogenesis
heterogenisis
heterokinesis
heterorhachis
heterozetesis
heterozygosis
hydatogenesis
hydrargyrosis
hemonephrosis
hemodiagnosis
haematosepsis
haemonchiasis
helminthiasis
hemathidrosis
hematogenesis
hematozymosis
hemiamaurosis
hemiathetosis
hemiglossitis
hemiparalysis
hemocytolysis
hydrarthrosis

List Of 14-Letter Words Ending In “is”

osteoarthritis
photosynthesis
psychoanalysis
carcinogenesis
conjunctivitis
diverticulitis
pyelonephritis
diverticulosis
trichomoniasis
pneumoconiosis
histoplasmosis
cholelithiasis
bronchiectasis
granulomatosis
hydronephrosis
onchocerciasis
erythropoiesis
echinococcosis
plasmapheresis
thyrotoxicosis
cryptococcosis
hyperkeratosis
osteosynthesis
arthrogryposis
pseudarthrosis
papillomatosis
glycogenolysis
carcinomatosis
camelopardalis
pasteurellosis
pathopsychosis
pericowperitis
peribronchitis
perigangliitis
pericementitis
perichondritis
perilaryngitis
perivisceritis
photocatalysis
phosphorolysis
phlebostrepsis
phlebostenosis
phlebometritis
phlebemphraxis
phytosynthesis
phytomorphosis
pharmacognosis
phagocytolysis
phacosclerosis
perivasculitis
periurethritis
periureteritis
perioophoritis
perimeningitis
photomorphosis
parasyphilosis
nephrophthisis
nephropyelitis
neurodiagnosis
neuroparalysis
neuropsychosis
neuroretinitis
neurosclerosis
niphotyphlosis
nephrolithosis
nephrohydrosis
myringomycosis
molybdoparesis
mucoviscidosis
narcosynthesis
nephrapostasis
nephremphraxis
nephrocystitis
nephrocystosis
noveboracensis
odontonecrosis
osteosclerosis
osteosynovitis
ovariocentesis
ovariosteresis
pachyvaginitis
paedomorphosis
pantoganglitis
paragonimiasis
osteophlebitis
osteoepiphysis
odontoplerosis
omphalorrhexis
omphaloskepsis
onychogryposis
onomatopoiesis
osphyarthritis
osteanagenesis
osteodiastasis
myosalpingitis
xiphihumeralis
struthiopteris
strongylidosis
stomatomycosis
stetharteritis
sternofacialis
staphyloptosis
sporotrichosis
spondylopyosis
splenemphraxis
spirochaetosis
spiculumamoris
spermiogenesis
skeptophylaxis
syphilogenesis
synanastomosis
symphyogenesis
sialolithiasis
telangiectasis
tendosynovitis
tendovaginitis
vulvovaginitis
vitellogenesis
vasculogenesis
uterosclerosis
trophoneurosis
trichophytosis
treponematosis
tracheoschisis
toxicodermitis
tonsilomycosis
typhlostenosis
typhlenteritis
thoracoschisis
thyreoadenitis
thiohydrolysis
thesaurismosis
thermoneurosis
serumdiagnosis
serodermatosis
proctostenosis
postscapularis
posthypophysis
poikilocytosis
pneumorrhachis
pneumocentesis
pneumarthrosis
pleurocentesis
pleurapophysis
pseudocyclosis
pyovesiculosis
pyosalpingitis
pyophthalmitis
pyoperitonitis
pylorostenosis
pyloristenosis
pylethrombosis
propinquitatis
prosopantritis
prosoposchisis
sensoparalysis
sclerostenosis
sclerodermitis
schistocytosis
salpingocyesis
rumenocentesis
rheumarthritis
retromorphosis
radiodiagnosis
rachiomyelitis
rachiocyphosis
rachiocentesis
psorospermosis
psychoneurosis
pseudosyphilis
pseudankylosis
prostatelcosis
pyelonephrosis
myoperitonitis
endovasculitis
coracoradialis
colibacillosis
cleidarthritis
cystoparalysis
cystonephrosis
cystolithiasis
cyanephidrosis
chromdiagnosis
chrysophlyctis
choroidoiritis
chondrogenesis
chemosynthesis
cephalogenesis
cardioneurosis
cardionecrosis
cardiocentesis
bronchomycosis
coroparelcysis
craniostenosis
criminogenesis
endotracheitis
endocervicitis
endobronchitis
elytrostenosis
electroosmosis
electrogenesis
dysmerogenesis
diadokokinesis
deuterogenesis
dermosynovitis
dermophlebitis
dermatomycosis
dacryostenosis
dacryohelcosis
dacryocystitis
dacryoadenitis
cryptoanalysis
bronchiocrisis
bronchadenitis
antiperistasis
antimetathesis
anticyclolysis
antehypophysis
angiostegnosis
angiosymphysis
angiosclerosis
angioparalysis
angiolymphitis
amphiarthrosis
amylosynthesis
adenosclerosis
adenologaditis
adenodiastasis
actinoneuritis
acroscleriasis
acrodermatitis
aortosclerosis
aquocapsulitis
aquocellolitis
bothriocidaris
blepharoptosis
blepharoncosis
blepharelcosis
blennometritis
blennocystitis
blennenteritis
bielectrolysis
basimesostasis
basiarachnitis
bacteriostasis
astrodiagnosis
arthroempyesis
arteriotrepsis
arteriorrhexis
arteriogenesis
archostegnosis
achromatolysis
myelosclerosis
laemoparalysis
kyphoscoliosis
keratohelcosis
keratocentesis
iridoparalysis
iridodiagnosis
hormonopoiesis
hormonogenesis
histometabasis
histodiagnosis
hysterorrhexis
hysterocleisis
hypertrichosis
hyperthyreosis
hypermorphosis
hyperdiazeuxis
hypercatharsis
leucocytolysis
lymphenteritis
lymphocystosis
myeloparalysis
myeloganglitis
myelodiastasis
myelinogenesis
microsporiasis
mycomyringitis
metrosynizesis
metrophlebitis
metroparalysis
metromalacosis
metensomatosis
metempsychosis
menometastasis
meniscocytosis
mazocacothesis
lochiometritis
lithonephritis
hypercatalexis
hyperapophysis
galactopoiesis
galactophlysis
galacthidrosis
esophagoptosis
esoethmoiditis
erythrorrhexis
erythrogenesis
erythrocytosis
epitheliolysis
episiostenosis
epiphyseolysis
epiglottiditis
enterostenosis
enterosyphilis
enterophthisis
enteroneuritis
enterohelcosis
gastroadenitis
gastrodialysis
gastrohelcosis
hydrogenolysis
hydrocatalysis
hydrargyriasis
heteropycnosis
heterophylesis
heterokaryosis
heterocaryosis
heredosyphilis
hematorrhachis
hematomyelitis
hematohidrosis
haematopoiesis
haematogenesis
glossosteresis
gymnadeniopsis
gastrostenosis
gastrophthisis
enterocentesis

List Of 15-Letter Words Ending In “is”

electrophoresis
atherosclerosis
gastroenteritis
schistosomiasis
hemochromatosis
spermatogenesis
trypanosomiasis
nucleosynthesis
gluconeogenesis
agranulocytosis
parthenogenesis
steroidogenesis
hypochondriasis
osteochondritis
electrodialysis
psychosynthesis
peristaphylitis
prezygapophysis
perispondylitis
proctoparalysis
perithyroiditis
peritoneoclysis
perispermatitis
peritonsillitis
pharyngomycosis
pharyngoxerosis
pneumonomycosis
pneumolithiasis
pneumoenteritis
pneumopleuritis
pleurohepatitis
plasmatorrhexis
plasmaphaeresis
pyopericarditis
phthisiogenesis
porencephalitis
phlebosclerosis
phlebolithiasis
phyllomorphosis
pneumonoparesis
perisigmoiditis
perisalpingitis
orchiocatabasis
opisthorchiasis
ophthalmostasis
ophthalmoptosis
neurohypophysis
neurodermatosis
neurodermatitis
nephrosclerosis
nephroparalysis
necrobacillosis
nasopharyngitis
mucoviscoidosis
monocytopoiesis
periesophagitis
osteothrombosis
periprostatitis
pericholangitis
pericardiolysis
periamygdalitis
parenchymatitis
parasalpingitis
paraprostatitis
parachromatosis
panophthalmitis
pachymeningitis
pachydermatosis
otomucormycosis
otoencephalitis
myoendocarditis
urethrostenosis
thoracocentesis
thyreotoxicosis
thermosynthesis
thermacogenesis
theriomorphosis
tenontothecitis
tenontolemmitis
strongyloidosis
stomatonecrosis
stethoparalysis
staphyloschisis
staphylomycosis
spondyloschisis
thoracocyllosis
thoracocyrtosis
thoracostenosis
urethrocystitis
urethremphraxis
ureterostenosis
ureteropyelitis
ureterodialysis
tracheostenosis
tracheophonesis
tophyperidrosis
typhobacillosis
typhlolithiasis
typhlohepatitis
typhloenteritis
thromboangiitis
splenodiagnosis
splenoceratosis
psorospermiasis
psychodiagnosis
psychocatharsis
pseudosclerosis
pseudoproboscis
pseudoparalysis
pseudomorphosis
pseudomelanosis
pseudodiagnosis
pseudocirrhosis
pseudochrysalis
pseudoarthrosis
pseudoankylosis
ptyalolithiasis
rachioparalysis
rachioscoliosis
splanchnoptosis
siderosilicosis
seroprophylaxis
seroanaphylaxis
semiorbicularis
scleroticonyxis
sclerostomiasis
sclerokeratitis
schistorrhachis
saccharomycosis
retinopapilitis
reticulocytosis
radiodermatitis
prozygapophysis
diadochokinesis
cardioparplasis
cardiomelanosis
cardiocirrhosis
bronchostenosis
bronchophthisis
broncholemmitis
bronchoadenitis
brachioradialis
brachiocyllosis
blephariglottis
blepharadenitis
blennophlogosis
balanoposthitis
cardiosclerosis
cardiosymphysis
cephalocentesis
dermatozoonosis
dermatophytosis
dermatoneurosis
dermatoconiosis
dacryosolenitis
dacryolithiasis
countercathexis
condylarthrosis
cystourethritis
cystoureteritis
chorioretinitis
chorioidoiritis
chorioallantois
autoproteolysis
acarodermatitis
anthropogenesis
anthrasilicosis
ankylostomiasis
anhematopoiesis
angiohyalinosis
angiodermatitis
ancylostomiasis
anaphalantiasis
anacephalaeosis
amphiblestritis
amylohydrolysis
adenohypophysis
adenocellulitis
antianaphylaxis
antiketogenesis
antiperistalsis
arthrosynovitis
arthrosclerosis
arthrophlogosis
arthrolithiasis
arteriostrepsis
arteriostenosis
arterionecrosis
arteriofibrosis
arteriodialysis
ariboflavinosis
appendicectasis
antrotympanitis
antiproteolysis
achillobursitis
dipleurogenesis
myelosyringosis
hyperephidrosis
hyperanakinesis
hydrorrhachitis
hydromeningitis
heterotrichosis
heteromorphosis
hepatophlebitis
hepatomelanosis
hepatolithiasis
hepatocirrhosis
hemocytotripsis
hemocytogenesis
hemidiaphoresis
hypergalactosis
hypodermoclysis
hypoproteinosis
myelosyphilosis
myelomeningitis
meningomyelitis
mastochondrosis
lymphoblastosis
leptomeningitis
laryngostenosis
laryngophthisis
laryngocentesis
laryngemphraxis
iridocapsulitis
infrascapularis
hypovitaminosis
hematonephrosis
hematocatharsis
enteroparalysis
enterolithiasis
enterohepatitis
enterogastritis
endotrachelitis
endosalpingitis
endoperitonitis
endomastoiditis
endoesophagitis
encephalosepsis
encephalopyosis
electronarcosis
electroanalysis
epidermomycosis
epifolliculitis
epituberculosis
hemangiomatosis
haematorrhachis
glyconeogenesis
gastropleuritis
gastroparalysis
gastronephritis
gastrohepatitis
gastroarthritis
galactophthysis
galactophoritis
fibrochondritis
fibrobronchitis
esophagomycosis
echinostomiasis

Share or print this page:


More Word Lists


Spotted an error on this page? Please let us know! errors@word-lists.com.